İcra-İflas Hukuku

     Devlet, toplumsal yaşamı düzenleyen kuralları koymanın yanı sıra, hukuki barışın korunması görevini üzerine almıştır.Diğer bir deyişle devlet genel ve soyut kurallar koymakla yetinmeyip bu kuralların uygulanmasını, bozulan dengenin yeniden kurulmasını, hukuk düzeninin devamını sağlaması görevini de üstlenmiştir. Hukuk devletinin bir sonucu olarak; Anayasa’mız kendiliğinden hak almayı yasaklamış; fertlere, devletten hakkının korumasını ve/veya sağlanmasını talep etme hakkı sunmuş ve dahi yükümlülüğü yüklemiştir. Bu düzenlemelere bağlı olarak ortaya çıkan cebri icra, devletin zor kullanma gücünü belirtir. Maddi hukuktan kaynaklanan taleplerin devlet kuvveti yardımıyla fiilen gerçekleştirilmesine hizmet eden faaliyetine ilişkin kuralları düzenleyen hukuk dalına icra ve iflas hukuku denir.

     Özdoğan Hukuk, İcra ve İflas Hukuku ve kanunlar kapsamında sağlanan tüm yöntemler ile alacaklı-borçlu ve üçüncü kişiler arasında oluşan uyuşmazlıkların çözümü için; oluşan hak ve alacakları güncel yazılım ve uygulamalarla tespit edip, süreç boyunca alacaklı ve borçlu tarafla iletişimi sağlayarak somut duruma göre taraflar arasında uzlaşma sağlanması, icra veya genel mahkemelerde dava takibi işlerini de kapsayacak şekilde sonuca varılması hizmetini sunmaktayız.

HİZMETLERİMİZ

• Alacağın tahsili amacıyla yapılan ilamlı ve ilamsız takipler
• Kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takip
• Rehinin paraya çevrilmesi
• İhtiyati haciz
• İflas takibi
• Borçluyla yapılan sulh anlaşmaları kapsamında taraflar arasında protokol düzenlemesi

- Stratejimiz