Yayınlarımız

Son Yayınlar

Sözleşmelerin Kuruluş ve Geçerliliğine Etki Eden Unsurlar

       İki ya da daha fazla kişinin karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanlarıyla oluşturdukları hukuki işleme sözleşme denir. Sözleşmenin kurulabilmesi için en az iki irade beyanına ihtiyaç vardır ve...


Tarafından gönderildi Yorumlar: 0 2

Ceza Hukukunda Hukuka Uygunluk Sebeplerinden Haklı Savunma

HUKUKA UYGUNLUK SEBEPLERİ : HAKLI SAVUNMA           Ceza hukuku; suç olarak nitelendirilen ve bu davranışlara yaptırımlar öngören normlar bütünü olarak tanımlanabilir. Çağdaş ceza hukukunun yaptırımları ‘cezalar’ ve ‘güvenlik tedbirleri ’dir....


Tarafından gönderildi Yorumlar: 0 2

Olağanüstü Hal ve Temel Haklar

Olağanüstü hal normal zamanlarda sahip olduğumuz özgürlüklerin geçici olarak sınırlandırıldığı ya da kullanılmasının ertelendiği bir rejim olarak tanımlanır. Olağanüstü hallerin belirlenmesi durumunda olağanüstü yetkilerin kullanılması zorunlu ve doğal kabul...


Tarafından gönderildi Yorumlar: 0 0

MİRAS HUKUKUNDA TENKİS

  MİRAS HUKUKUNDA TENKİS   Mirasbırakanın yapmış olduğu ölüme bağlı veya sağlararası kazandırmaların mirasçıların saklı payına tecavüz ettiği oranda indirilmesini sağlayan işleme ''tenkis'' denmektedir. Kanunda belirtilmiş olan saklı paylı mirasçılar, mirasbırakanın tasarruf...


Tarafından gönderildi Yorumlar: 0 28

MARKANIN İLTİBASI

MARKANIN İLTİBASI Marka hukukunun amacı; markaları üçüncü kişilerin haksız kullanımlarından korumak ve marka haklarına tecavüzlerin önlenmesini sağlamaktır. SMK m.4: “Marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt...


Tarafından gönderildi Yorumlar: 0 22

BİLİŞİM SUÇLARI VE YAPTIRIMLAR

BİLİŞİM SUÇLARI VE YAPTIRIMLAR   Bilişim, her türlü verinin elektronik sistemler aracılığı ile işlenmesidir. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 243. madde gerekçesinde “Bilişim sisteminden maksat, verileri toplayıp yerleştirdikten sonra bunları otomatik...


Tarafından gönderildi Yorumlar: 0 22

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASI

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASI   Tarafların boşanma konusunda anlaşamadıkları ya da anlaşsalar dahi anlaşmalı boşanmanın şartlarından birisinin gerçekleşmemesi halinde çekişmeli boşanma söz konusu olur. Türk Medeni Kanunu’na göre boşanma sebepleri: Zina (TMK m.161) Hayata kast,...


Tarafından gönderildi Yorumlar: 0 23

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI   Anlaşmalı boşanma, TMK m.166/3’de düzenlenmiştir: “Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden...


Tarafından gönderildi Yorumlar: 0 22

TUTUKLAMA

TUTUKLAMA (CMK m.100-108)   Tutuklama, suçlu olduğu konusunda henüz kesin hüküm bulunmayan, ancak kuvvetli suç şüphesi bulunan kişinin özgürlüğünün kısıtlanmasıdır. Diğer koruma tedbirleri gibi geçici bir tedbirdir. Tutuklama, ihtiyari bir koruma tedbiridir....


Tarafından gönderildi Yorumlar: 0 22

KORUMA TEDBİRLERİ

KORUMA TEDBİRLERİ   Koruma tedbirleri, kişi hakkında hüküm verilmeden önce temel haklarından birinin veya birkaçının sınırlandırılmasını sağlayan tedbirlerdir. Koruma tedbiri temel hakka müdahale olduğu için kanun ile düzenlenmiş olması şarttır. Geçicidir. Amacı ya delil...


Tarafından gönderildi Yorumlar: 0 22
Call Now Button